Flag Counter

8

 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА ''ЈЕВРЕМ  ОБРЕНОВИЋ'' БРОЈ: 547/14

ДАТУМ: 30.06.2014.

Шабац 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОШ ,,ЈЕВРЕМ  ОБРЕНОВИЋ“ ШАБАЦ, ЖИКЕ  ПОПОВИЋА 20, 15000 ШАБАЦ

као наручилац, упућује потенцијалним понуђачима

ПОЗИВ  ДА  ДАЈУ  ПОНУДЕ

ОШ ,,ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“ ШАБАЦ, ЖИКЕ ПОПОВИЋА 20,15000 ШАБАЦ, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку велике вредности вредности услуге превоза, ЈНВВ број 1/14

ПОДАЦИ  О  НАРУЧИОЦУ:

НАЗИВ: ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“

СЕДИШТЕ И АДРЕСА: ЖИКЕ  ПОПОВИЋА 20, 15000 ШАБАЦ

ТЕЛЕФОН: 015/343-154, ТЕЛ/ФАКС: 015/342-910

Емаил адреса: os.obrenovicjevrem@gmail.com

Интернет страница наручиоца: www.osjevremobrenovic.edu.rs

МАТИЧНИ БРОЈ: 07168373

ПИБ: 100086143

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8520

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-288660-67

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ : Данијела Лазаревић, секретар школе

ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА: Установа

ОБЛИК СВОЈИНЕ: Државна

Понуду могу поднети сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама као и услове из ове конкурсне документације. Понуде са варијантама нису дозвољене.

                  Критеријум  за доделу уговора: „ најнижа понуђена цена“

• 100 пондера

Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. Понуђачи су обавезни да попуне све позиције у понуди јасно и недвосмислено, а у противном понуда се неће узети у  разматрање. Понуђачи своје понуде подносе у затвореној коверти са назнаком назива и адресе  понуђача,  поштом  или  лично  на  адресу  ;  ОШ  ,,ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“ ШАБАЦ, ЖИКЕ ПОПОВИЋА 20, 15000 ШАБАЦ. Коверат мора бити затворен и запечаћен са назнаком: „Не отварај- понуда за јавну набавку  велике  вредности  услуге  превоза  ученика  и наставног особља Основне  школе  “Јеврем Обреновић”  Шабац  у школској 2014/2015  години на територији Града Шапца број ЈНВВ 1/14.На полеђини коверте обавезно мора бити наведено: назив, адреса,број телефона и факса понуђача.  Потребно је да сви документи буду повезани   у   целину  и  запечаћени  тако  да  се  не  могу  накнадно  убацивати,  одстрањивати  или замењивати  предметни  листови,  односно  странице,  а  да  се  при  том  видно  не  оштете.  Рок  за подношење понуда је  30. јул 2014. године. Благовременим ће сматрати понуде које стигну до 30. јула 2014. године до 10:00 часова на адресу наручиоца.

По окончаном поступку отварања понуда, неблаговремене понуде неотворене биће враћене

понуђачима  са  назнаком  да  су  поднете  неблаговремено.  Отварање  понуда  обавиће  се  јавно  30. јула 2014. године у 10:20 часова на адреси наручиоца.

Преставници понуђача који желе активно да учествују у поступку отварања  понуда, дужни су да поднесу  пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 7 дана од дана отварања понуда.

  У прилогу акта достављамо вам конкурсну  документацију.

За ближа обавештења можете се обратити на телефон 015/343-154 особа за

kонтакт Данијела Лазаревић.

КОНКУРСНА   ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

УСЛУГЕ, МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ У ДОКУМЕНТИМА И АКТУЕЛНОСТИМА.

 

 

 

 

 

Основна школа „Јеврем Обреновић“

Шабац,   Жике Поповић 20

Тел:    015/343-154

  На основу члана 57. и 60. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12) Основна школа „Јеврем Обреновић“ из Шапца објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: Основна школа  „Јеврем Обреновић“

Адреса наручиоца: Шабац, Жике Поповић 20 

Интернет страница наручиоца: www.osjevremobrenovic.edu.rs

 Врста наручиоца: Установа образовања 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

Врста предмета: добра 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Jавна набавка добара – угаљ за огрев. 

Назив и ознака из општег речника набавке – добра угаљ за огрев  09111000. 

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Јавна набавка није обликована по партијама. 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

„најниже понуђена цена“ 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се преузима на Порталу јавних набавки и на интернет адреси Наручиоца www.osjevremobrenovic.edu.rs.

 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Рок за подношење понуда је 22.07.2014.године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца  најкасније до последњег дана наведеног рока до 10,00 часова, без обзира на начин на који су послате. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни дан до 10,00 часова. Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Жике Поповић 20 , Шабац са назнаком Понуда за јавну набавку добара – угаљ за огрев , број ЈН 01/2014 – „НЕ ОТВАРАТИ“, поштом или лично службенику за јавне набавке. На полеђини коверте неопходно је навести податке о понуђачу, адресу, број телефона и лице за контакт.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се 22.07.2014.године у 10, 30 часова у просторијама наручиоца у Шапцу.

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 3 дана од дана отварања понуда. 

Лице за контакт: Саша Лазић, шеф рачуноводства,  015/343-154

 Остале информације: Понуда која није достављена Наручиоцу у року одређеном за подношење понуда, сматраће се неблаговременом.

 Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају приложити потписано и оверено овлашћење које предају Комисији за јавну набавку пре отварања понуда. 

КОНКУРСНА   ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  - УГАЉ ЗА ОГРЕВ

 МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ У ДОКУМЕНТИМА И АКТУЕЛНОСТИМА.