Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Препоруке за превенцију Covid-19 у школској средини

 Правилник о стандардима квалитета рада установе

 Правилник о обављању друштвено корисног и хуманитарног рада

Правилник о критеријумима и стандардима додатне подршке

 Правилник о начину организовања наставе за дуже лечење

 Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле

 Правилник о оцењивању у основној школи

 Правилник о општинском савету родитеља

 Правилник о посебним елементима процене ризика

 Правилник о поступању установе у случају дискриминаторног понашања

Правилник о програму обуке и полагања испита за директора

Правилник о раду посебне радне групе

Правилник о садржају и начину вођења

Правилник о сталном стручном усавршавању

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље злостављање и занемаривање

 Правилник о стандарима квалитета рада установе

 Правилник о календару образовно васпитног рада